Khai báo chức danh phần mềm chấm công ronald jack

Đăng bởi : ronaldjackT2/Th2/2019

Ronald jack việt nam hướng dẫn Khai báo chức danh phần mềm chấm công ronald jack pro chuyên nghiệp.

  • 1 Khai báo chức danh phần mềm chấm công ronald jack pro

Click vào nhân viên(1)–> khai báo chức danh(2)  –> Thêm mới (3) –> Nhập tên chức danh(4)–> Lưu (5)

  • 2 . Chọn lưu chức danh cho nhân viên phần mềm chấm công ronald jack.

Click nhân viên (1) –> Quản lý nhân viên(2)–> Chọn (3) chọn phòng ban –> Click vào tên nhân viên(4) — chọn chức danh (5)–>  Cập Nhật (6)

 

 

 

 

 

 


  0916096479