Hướng dẫn thay đổi dấu vân tay quản lý trên máy chấm công

Đăng bởi : ronaldjackT2/Th5/2019

Quyền quản lý trên máy chấm công vân tay là có năng mở máy chấm công để ký vân tay hoặc thêm xóa sửa thông tin dữ liệu trên máy chấm công vân tay.

Để thay đổi quyền quản lý trên máy chấm công khi đã đăng ký vân tay chức năng nhân viên chấm công giờ muốn bật tính năng quản lý cho dấu vân tay đó.

Nhấn Menu(M\OK ) –> Người sử dụng –> Tất cả người sử dụng –> máy chấm công vân tay hiện ra danh sách nhân viên. Lúc này chúng ta chọn mã số nhân viên cần bật tính năng quản lý rồi nhấn OK chọn chỉnh sửa — chọn vai trò người sử dụng chọn quản trị cao cấp.

Hoặc xem video hướng dẫn đăng lý quyền Admin.

 


  0916096479